Phương thức thanh toán

Thanh toán bng tin mt hoc chuyn khon.

– Thanh toán chuyn khon:

Tng công ty C phn Phong Phú

Tài khon s: 007 100 0005388

Ngân hàng Thương mi CP Ngoi thương Vit Nam – Vietcombank, Chi nhánh Tp. H Chí Minh


 – Thanh toán bng tin mt: nhn hàng ti ca hàng gn nht hoc giao hàng tn nhà (cng thêm phí giao hàng).